Jdi na obsah Jdi na menu
 


H I S T O R I EHistorie sboru

Dříve než se budeme zabývat založení našeho hasičského sboru a jeho činností, bude užitečné seznámit členy i příznivce s dějinami požárních sborů v Zemích českých. Materiály o založení sboru a jeho činnosti byly čerpány z kroniky SDH Březí.

"Tato kronika nechť připomíná budoucím pokolením vykonanou práci těch, kteří hasičský sbor založili, jimž patří dík a čestná vzpomínka.
Rovněž tak všem, kteří v jejich díle pokračují, aby po sobě zanechali památku dobrého díla pro své spoluobčany, společnost a hlavně pro ty, kteří přijdou po nás."

Eduard Novák

Tato kronika hasičského sboru ve Březí byla sepsána na podkladě získaných materiálů, tj. fotografií zakládajících členů, zachovalých zápisů a starých pamětníků sboru. Některé informace dal bývalý člen hasičů Vojtěch Pavlásek z čp. 16., rovněž dlouholetý člen a čestný místopředseda sboru Emanuel Kovář z čp. 40.

Také k nejzákladnějším zprávám o založení župy Nepomucké a jiné doklady obstaral Zdeněk Sedláček ml. bydlící v Teplicích, obstaral Almanach Českého dobrovolného hasičstva z r. 1931, též bylo použito zápisu matričního úřadu v Žinkovech.

R. 1853 byl založen první profesionální sbor hasičů v Praze Aloisem Pastou, který se zacvičil v Berlíně.

První pokusy o založení českých sborů dobrovolných hasičů byly v r. 1863 v Chrudimi a ve Slaném. Skutečně však byl první takový sbor založen r. 1864 ve Velvarech přičiněním mladého obchodníka Karla Krahma. První sbor dobrovolných hasičů (německý) byl založen r. 1854 v Zákupech, druhý v Liberci r. 1861.

Roku 1865 byl založen sbor dobrovolných hasičů v Roudnici, r. 1867 v Nepomuku a Kolíně, r. 1868 v Kutné Hoře, v r. 1870 bylo v tehdejším království Českém 20 sborů dobrovolných hasičů. R.1874 dostoupil počet sborů čísla 107. K výcviku byli členové těchto sborů posíláni do Prahy. První celostátní sjezd se konal 13. srpna 1876. Zúčastnilo se ho 800 hasičů z 88 sborů.

Ustavující valná hromada Zemské ústřední hasičské jednoty království Českého se konala 2. února 1891 ve velké dvoraně Měšťanské besedy v Praze za účasti 121 delegátů z 57 župních a okresních jednot.

Předsedou byl zvolen dr. Jan Figar z Chrudimi. Roční příspěvek člena činil 5 krejcarů.


Založení Sboru dobrovolných hasičů ve Březí

Náš sbor byl založen r. 1905, bližší datum není znám, protože se nedochovaly písemné zápisy. V roce 1907 zakoupena stříkačka ze sbírky místních občanů. Tato stříkačka byla ruční a tažena koňským potahem.

Zakládající členové:
Josef Tříska z čp. 13 narozen r. 1856, tehdejší starosta obce a první starosta požárního sboru, zemřel r. 1934.
Jan Sedlák z čp. 42 narozen r. 1872, zastával funkci velitele, zemřel r.1952.
Heřman z čp. 10 jako první jednatel prodal svůj domek a hospodářství V. Kunešovi a odjel do Ameriky.

Další zakládající členové: Kuneš Václav narozen r.1869 zemřel r. 1955. Tříska Jan z čp. 5 narozen r. 1885, zemřel r. 1964, vykonával funkci starosty hasičského sboru do r. 1946. Tříska Matěj z čp. 43 narozen r. 1860, zemřel r. 1924, jedno období starosta obce. Tříska Ferdinand z čp. 52 narozen r. 1879 zemřel r. 1954, pracoval jako dlouholetý obětavý velitel. Šindelář Václav z čp. 32 narozen r. 1879, zemřel r. 1958, jedno období starosta obce. Tříska Vojtěch z čp. 29 narozen r. 1871, zemřel r. 1959. Tříska Vojtěch z čp. 21 narozen r. 1867, zemřel r. 1942. Nový Josef z čp. 48 pracoval v pozdějších letech jako jednatel sboru, narozen r. 1885, zemřel r. 1959. Tříska Jakub z čp. 28 narozen r. 1859, zemřel r. 1927.

První hasičská zbrojnice ve Březí stála mezi čp. 45 a čp. 44 postavená v letech 1906 - 1907. První motorová stříkačka zakoupena r. 1937, tehdy byl starostou obce Šindelář Václav z čp. 32. Tato stříkačka zakoupena od firmy Smekal, Slatiňany u Chrudimi, za obnos 24 tis. Kčs, z toho bylo 6 tis. hasičská hotovost, 5 tis. subvence z věcného fondu, 3 tis. cena starého stroje, 10 tis. zápůjčka obce od spořitelny v Žinkovech a to se vše rovná již výše zmíněných 24 tis. Kčs. Nynější hasičská zbrojnice postavená r. 1946 - 1947 za předsedy MNV Vojtěcha Pavláska z čp. 16, který byl rovněž členem sboru. Také jeho bratr Jan Pavlásek zastával po několik let funkci jednatele.

V r. 1945 za předsedy MNV Eduarda Nováka a místopředsedy Vojtěcha Pavláska nakoupen větší osobní automobil, který tahal stříkačku. Tento automobil zakoupen od hasičského sboru Nepomuk, a to ze sbírky občanů Březí. Po opotřebení prodán V. Šindelářovi čp. 32.

První sjezd ve Březí

Od r. 1899 se konaly každoročně sjezdy Nepomucké župy a ve Březí se konal sjezd r. 1922. Sbory byly rozděleny na okrsky: Nepomucký, Vrčeňský a Žinkovský. První motorové stříkačky vyráběla firma Ing. V. Stratílek továrna Vysoké Mýto.

Jelikož se nezachovaly zápisy byly další údaje zjišťovány u starších členů hasičského sboru. V letech druhé světové války nebyla vyvíjena žádná zvláštní činnost. Po roce 1945 až do r. 1946 pracovali ve vedení sboru: Jan Tříska z čp. 5 jako starosta obce, Ferd. Tříska jako velitel, Pavlásek Jan ve funkci jednatele, Hora Jan zástupce velitele, Tříska Matěj jako strojník a další členové. Také Nový Josef, zakládající člen sboru, pracoval několik let jako jednatel. Pro různé politické neshody činnost sboru ustála na nějaký čas. A poté byli zvoleni do vedení: předseda Emanuel Kovář z čp. 40, Hora Jan velitel, jednatel Šindelář Václav st. narozen r. 1913, strojník Matěj Tříska narozen r. 1899 a zemřel r. 1969, pracoval též jako poslanec MNV Žinkovy a předseda občanského výboru ve Březí. Po onemocnění Jana Hory se stal velitelem Josef Nový, který tuto funkci vykonával až do r. 1972. V tomto roce zvolen velitelem Josef Tříska z čp. 28. V tomto složení pracoval sbor až do r. 1975.


Požáry v obci Březí

Požáry v obci Březí od roku 1905, kdy byl založen náš sbor. V r. 1938 prvně zasáhla motorová stříkačka při požáru v č. 1 u Kulů.V r.1939 vypukl požár v č. 21 u Vojtěcha Třísky a rozšířil se na čp. 22 u Vojtěcha Sikyty a dále na čp. 4 Josefa Houlíka a na čp. 5 Třísky Jana, kde shořela stodola. V době okupace r. 1941 vypukl požár na Žitíně osada Ovčín a vyhořely budovy: Klingr V., Týml V. a Denk R. Také v období okupace vyhořela stodola statkáře Fr. Krause a to prvně vznikl požár od mlátičky a podruhé zapálena bleskem. R. 1965 zasažen bleskem domek V. Loudy. Roku 1968 dne 24. 11. v půl 10 večer vypukl požár na farmě JZD v Žinkovicích, požár zachvátil konírnu a uhořel jeden pár koní.


Léta 1976-1977

V r. 1976 měl sbor 40 členů.

Složení výboru:
předseda -Šindelář Václav z čp. 32
čestný místopředseda - Kovář Emanuel z čp. 40 - nar. 1988
velitel - Tříska Josef - z čp. 28
referent polit. výchovný - Kovář Vladimír z čp. 40
referent prevence - Strejc Josef z čp. 21
org. referent - Šindelář Zdeněk z čp. 23
jednatel - Klingr Václav ml.
hospodář - Jandík Josef
technický referent - Vondřička Jan ml.
referent mládeže Nocar Jaromír čp. 50

Dne 15. 5. 1976 započato s budováním vodní nádrže u čp. 48.

V roce 1977 zůstává složení výboru stejné.

Rok 1978

Počet členů 40.

Složení výboru:
předseda - Kovář Vladimír z čp. 40
velitel - Tříska Josef st. z čp. 28
jednatel - Klingr Václav ml.
referent prevence - Strejc Josef z čp. 21
strojník - Vondřička Jan ml.
org. referent - Šindelář Zdeněk z čp. 23
hospodář - Jandík Josef
referent mládeže - Nocar Jaromír z čp. 50.

Složení výboru:Dne 15. 4. 1978 převzata slavnostně nová motorová stříkačka, kterou předali našemu sboru, nadp. Dvořák, okrskový velitel - Vl. Kuneš, za MNV Žinkovy - V. Klesa, za sbor předseda hasičů Vl. Kovář, velitel sboru - Tříska Josef st. z čp. 28, též se zúčastnil nejstarší člen sboru 90letý Emanuel Kovář.

Po roce 1979

Počet členů 40.

Členové výboru:
předseda - Vladimír Kovář
velitel - Tříska Josef st. z čp. 28
referent politické výchovy - Novák Eduard
referent prevence - Sutner Václav
referent organizační - Trhlík Jan
jednatel - Žítek Miroslav st.
hospodář - Klingr Václav ml.
strojník - Vondřička Jan
revizoři - Heřman Karel a Jandík Václav

Činnost SDH v letech 1980-1985 se každým rokem pravidelně opakovala. Konaly se výborové schůze, členské schůze a výroční členské schůze. Pořádaly se májové taneční zábavy, pouťové zábavy, silvestrovské zábavy a hlavně se pravidelně konal tehdy Požárnický ples.

Složení výboru se prakticky neměnilo:
předseda - Kovář Vladimír
místopředseda - Culek Petr
velitel - Nocar Jaromír
ref. pol. výchov. práce - Novák Eduard
org. ref. - Trhlík Jan
jednatel - Žítek Miroslav
hospodář - Klingr Václav, od r. 1981 - Tříska J.
strojník - Vondráčka Jan
revizoři - Heřman Karel a Jandík Václav

V roce 1986 vystřídal ve funkci předsedy V. Kováře V. Šindelář /1939/.

V roce 1988 se stal místopředsedou Sedlák Václav a novým hospodářem Láska Emil. Počínaje rokem 1990 přestal sbor vyvíjet jakoukoliv činnost. Nenašel se nikdo, kdo by se pokusil dát sbor dohromady. A tak situace došla tak daleko, že Okresní svaz požární ochrany, jelikož se neplatily členské příspěvky, náš sbor vyloučil. Tento stav trval plných 10 let. Opětné obnovení sboru se podařilo 5. 2. 2000. Za přítomnosti starosty obce Tomáše Zdvořana se sestavil nový výbor SDH:
starosta - Sutner Václav
velitel - Treml Václav
jednatel - Kuneš Vladimír ml.
pokladník - Tříska Josef čp. 28
strojník - Trhlík Jan ml.
preventisté - Žítek Pavel, Kodym Jaroslav
členové výboru

Současně s obnovením sboru bylo ustanoveno sportovní družstvo, které se pravidelně zúčastňuje okrskových cvičení a ještě dalších soutěží dle možností. Družstvo obsazuje pravidelně přední místa. Nejlepší umístění je zatím 2. místo v okrskové soutěži.

Složení sportovního družstva:
Altman Pavel
Žítek Pavel
Tříska Petr
Žítek Miroslav ml.
Tříska Lukáš
Trhlík Jan ml. a st.
Kodym Jaroslav
Klička Ladislav
Kaiser Luboš
Polák Jaroslav
Kuneš Vladimír ml.
Šindelář Václav ml.

Celý sbor hasičů vyvíjel pravidelnou činnost podle plánu práce. V současné době nefunguje v obci hostinec proto se vylepšila klubovna, aby se mohly pořádat pravidelné hasičské schůze. Obecní úřad poskytl převážnou část finančních prostředků. V současné době chybí ještě úprava střechy, vybudování sociálního zařízení a plynového topení.

V roce 2003 dne 11. 10. byl zvolen zatím poslední výbor SDH Březí:
starosta - Kovář Petr
velitel - Altman Pavel
jednatel - Žítek Miroslav ml.
pokladník - Žítek Pavel
strojník - Trhlík Jan ml.
preventisté - Heřman Milan, Kodym Jaroslav

Na závěr bych popřál našemu sboru hodně úspěchů v činnosti do další stovky let. A zároveň bych chtěl poděkovat našemu kronikáři ing. Václavu Třískovi a doufám, že bude pokračovat v psaní kroniky i nadále.

Vypracoval jednatel SDH Březí
Miroslav Žítek ml.